Privacy Policy

AW Instajobs värnar om din personliga integritet 
På AW Instajobs är vi måna om att skydda din personliga integritet. För att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med integritetsfrågor. På den här sidan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss på hello@instajobs.com om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.  

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
 

Vilken information samlar vi in om dig och varför?
Vi på AW Instajobs kan samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig enligt användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Ibland kan vi exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav, såsom regler inom arbetsrätten eller bokföringsregler. 

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?
De uppgifter om dig vi har lagrade har du själv gett till oss i samband med registrering i vår plattform via ansökningsformulär, annat formulär, registrering i appen eller i vårt webbverktyg.  

Vilka kommer vi dela din information med?
Ibland kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa parter. Det kan exempelvis vara leverantörer till AW Instajobs eller myndigheter som vi på grund av lagkrav måste förse med uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter till en extern part är det alltid för ändamål för vilka vi samlat in informationen från början. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att säkerställa att extern part hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat genom att teckna avtal med våra leverantörer som säkerställer just det. Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter. 

Bolag inom vår koncern Vi kan ibland dela din information med andra bolag inom Academic Work koncernen. Detta kan exempelvis ske i samband med en rekryteringsprocess när de som leverantörer till oss hjälper oss att hantera dina uppgifter.  
Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring och driftshantering, marknadsförings- och rekryteringsverktyg eller personlighetstester. 
Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan. 
Kunder – Har du en instajobbarprofil kommer den att visas för kunder som utlyst matchande tjänsten. Det rekryterande företaget ansvarar då för hantering av dina uppgifter som sker där. Vid frågor kring det rekryterande företagets hantering av dina uppgifter bör du vända dig dit och vi på AW Instajobs hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.  
Konsulter
– Har du en kundprofil kommer den att visas för alla konsulter (instajobbare) med en profil i syfte att locka rätt ansökningar till din tjänst.  Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka externa parter som får del av dina personuppgifter. 

Var hanteras dina uppgifter?
Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Vilka rättigheter har du?
Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter. 

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss på privacy@academicwork.se
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)Du har i vissa fall rätt att kräva att AW Instajobs korrigerar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga, och som du inte kan justera själv. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil. 

Rätt till rättelseDu har i vissa fall rätt att invända mot  AW Instajobs behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos AW Instajobs har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter. 

Rätt till invändningDu har i vissa fall rätt att begära att AW Instajobs begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.  

Rätt till begränsningDu har i vissa fall rätt att begära att AW Instajobs raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall: 

Rätt till raderingDu har i vissa fall rätt att begära att Instajobs raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:
- Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
- Om du återkallar ett samtycke som du givit och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
- Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
- Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
- Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtasom du ingått med oss, har du rätt att kräva att AW Instajobs lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att AW Instajobs lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.  

Rätt till dataportabilitetOm vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtasom du ingått med oss, har du rätt att kräva att Instajobs lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att Instajobs lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.  

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling
Vi kan komma att göra ändringar i vår information om vår personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid mer omfattande uppdateringar (såsomändring av de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut den nya policyn till dig via den e-postadress som du uppgett för oss. 

Hur kontaktar du oss?
Academic Work AW Instajobs AB (org.nr 559042-7281) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och har ett engagerat privacy-team som arbetar aktivt med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Våra nationella Data Protection Specialists tar gärna emot dina frågor och du kan alltid nå oss på

Academic Work Instajobs AB (org.nr 559042-7281) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och har ett engagerat privacy-team som arbetar aktivt med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Våra nationella Data Protection Specialists tar gärna emot dina frågor och du kan alltid nå oss på privacy@academicwork.sePå instajobs.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer här.OK